Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku 
ul. Rymanowska 20A
38–500 Sanok


Na podstawie art.11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(t.j.  Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku  ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze – starszy referent w Dziale Finansowo-Księgowym
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sanoku

 

Liczba etatów – 1 etat
Wymiar etatu – pełny etat
Miejsce wykonywania pracy – Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku

 

        Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach
samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn.zm.) Powiatowy Urząd Pracy

w Sanoku informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia  ogłoszenia
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi w Urzędzie co
najmniej 6%.

 

1. Wymagania związane ze stanowiskiem:

 

a) Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: minimum średnie;
 • doświadczenie zawodowe- minimum dwa lata;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na  stanowisku  starszego referenta;
 • nieposzlakowana opinia;
 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego UE, oraz obywatele innych państw, których na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający znajomość  języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 

b) Wymagania dodatkowe:

 
 • doświadczenie zawodowe- doświadczenie w administracji samorządowej lub  państwowej w działach finansowych;
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu ustaw o finansach publicznych, o rachunkowości, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,                    
 • znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej, ustawy o pracownikach samorządowych  (t.j. Dz. U.  z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.);
 • biegła obsługa komputera ( pakietu zgodnego z MsOffice );
 • umiejętność współpracy w zespole, skutecznej komunikacji, samodzielnego planowania i organizacji pracy własnej;
 • rzetelność, kreatywność;
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia i samokształcenie.


2. Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 

 • prawidłowe dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z planem kont Funduszu Pracy;
 • księgowanie na kontach syntetycznych i analitycznych operacji finansowych w module "FP"
 • księgowanie i ewidencjonowanie dochodów Funduszu Pracy z tytułu spłat należności
 • egzekwowanie należności przysługujących jednostce z tytułu spłat (rozłożenie należności na raty);
 • bieżące  informowanie o powstałych zaległościach, stanowisko właściwe do sporządzania wypowiedzenia  umowy ;
 • finansowe przygotowanie wypowiedzenia umowy;
 • sporządzanie wykazu należności nieuregulowanych w terminie;
 • prowadzenie roszczeń spornych;
 • terminowe regulowanie roszczeń  jednostki;
 • sporządzanie poleceń przelewu przy wykorzystaniu systemu bankowości elektronicznej;
 • uzgadnianie obrotów i sald konta "201" i "240";
 • sporządzanie zestawień niezbędnych do sporządzenia  sprawozdań i raportów wymaganych przepisami;
 • właściwe numerowanie, zabezpieczanie, przechowywanie i archiwizowanie  dokumentów księgowych;  
 • sporządzanie sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.  
 

 

3. Wymagane dokumenty:
 • kopia dowodu osobistego potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata;
 • życiorys (CV), zdjęcie;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie potwierdzone za zgodność
  z oryginałem przez kandydata;
 • kopie świadectw pracy potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
 • zaświadczenie  z pracy (jeżeli aktualnie kandydat pracuje);
 • referencje z poprzednich miejsc pracy (o ile takie posiada);
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania pracy na stanowisku starszego referenta;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • klauzula informacyjna kandydata wraz z oświadczeniem, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 List motywacyjny i CV oraz wszystkie oświadczenia powinny być podpisane przez kandydata.

 

 4.  Zasady rekrutacji: wyboru kandydata dokonuje komisja rekrutacyjna, po

przeprowadzeniu wstępnej selekcji oraz selekcji merytorycznej, która może obejmować
test sprawdzający oraz rozmowę kwalifikacyjną. Osoby zakwalifikowane zostaną
powiadomione o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie.   

 

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia  15.10. 2018 r. w siedzibie 

Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku ul. Rymanowska 20A w pokoju nr 14 ( II piętro)
do godziny 09.00 w zamkniętej kopercie  z napisem:
 

„Oferta na stanowisko starszego referenta w Dziale Finansowo-Księgowym
w Powiatowym  Urzędzie Pracy w Sanoku”.

 

Aplikacje, które wpłyną do PUP w Sanoku po upływie wyżej określonego terminu nie

będą rozpatrywane.
Nie zwracamy przesłanych ofert. Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone.
 

Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem tel. (013) 46 57 013.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej bip.pup.sanok.pl oraz  na tablicy informacyjnej PUP Sanok
(II piętro).
 

 

 

 

                                                                                                        Dyrektor
                                                                                       mgr inż. Wojciech Wydrzyński

 

Sanok, 02.10.2018 r.

 

 

 
Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Sanoku
WytworzyłMateusz Twardowicz - referent ds. informatyki2018-10-02
Publikujący Admin - Admin 2018-10-02 14:15
Modyfikacja Admin - Admin 2018-10-02 15:12
Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku 
ul. Rymanowska 20A
38–500 Sanok


ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Specjalista ds. programów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sanoku
                                                                      
Liczba etatów – 1 etat
Wymiar etatu – pełny etat
Miejsce wykonywania pracy – Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku
 
 
        Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U.  z 2016 r., poz. 902) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia  ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi w Urzędzie co najmniej 6%.
 
1. Wymagania związane ze stanowiskiem:
 
a) Wymagania niezbędne:
 
 • Wykształcenie: wyższe;
 • Doświadczenie zawodowe- minimum rok pracy w zakresie przygotowania, realizacji
i oceniania realizacji programów rynku pracy;
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na  stanowisku  Specjalisty ds. programów;
 • Nieposzlakowana opinia;
 • Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego UE, oraz obywatele innych państw, których na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający znajomość  języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
   
b) Wymagania dodatkowe:
 • Wiedza dotycząca dokumentów programowych związanych z aplikacją i realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • Znajomość przepisów z zakresu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U.  z 2016 r., poz.  902), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.), ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579),  kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy;
 • Biegła obsługa komputera ( pakietu zgodnego z MsOffice );  
 • Umiejętność współpracy w zespole;
 
 
 • Dobra organizacja pracy, rzetelność, kreatywność.
 
2. Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • Przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektów ze środków EFS zgodnie z wytycznymi ( w tym praca w generatorze wniosków aplikacyjnych);   
 • Inicjowanie innowacyjnych rozwiązań na rzecz lokalnego rynku;
 •  Reagowanie na potrzebę ewentualnych zmian w projektach oraz dokonywanie ich w dokumentacji;
 • Dobieranie odpowiednich metod i zasad zarządzania projektem;
 • Przygotowywanie oraz realizacja projektów;
 • Opracowywanie dokumentacji w zakresie projektu, tworzenie partnerstw lokalnych na rzecz realizacji projektu, przygotowywanie wniosków o płatność.
3. Wymagane dokumenty:
 
 • Kopia dowodu osobistego potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata;
 • Życiorys (CV), zdjęcie;
 • List motywacyjny;
 • Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie potwierdzone za zgodność
  z oryginałem przez kandydata;
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Kopie świadectw pracy potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
 • Zaświadczenie z pracy (jeżeli aktualnie kandydat pracuje);
 • Referencje z poprzednich miejsc pracy (o ile takie posiada);
 • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania pracy na stanowisku Specjalista ds. programów;
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902).
 
List motywacyjny i CV oraz wszystkie oświadczenia powinny być podpisane przez kandydata.
 
4.  Zasady rekrutacji: wyboru kandydata dokonuje komisja rekrutacyjna, po    
     przeprowadzeniu wstępnej selekcji oraz selekcji merytorycznej, która może obejmować
     test sprawdzający oraz rozmowę kwalifikacyjną. Osoby zakwalifikowane zostaną
     powiadomione o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie.   
 
 
 
 
 
 
 
 
     Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia  12.02. 2018 r. w siedzibie
     Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku ul. Rymanowska 20A w pokoju nr 14 ( II piętro)
     do godziny 09.00 w zamkniętej kopercie  z napisem:
 
 
    „Oferta na stanowisko Specjalista ds. programów w Powiatowym  Urzędzie
    Pracy w Sanoku”.

 
 
    Aplikacje, które wpłyną do PUP w Sanoku po upływie wyżej określonego terminu nie
     będą rozpatrywane.
    Nie zwracamy przesłanych ofert. Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone.
 
 
    Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem tel. (013) 46 57 013.
    Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
    Informacji Publiczne www.bip.pup.sanok.pl oraz na tablicy informacyjnej PUP Sanok
   (II piętro).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        Dyrektor
                                                                                       mgr inż. Wojciech Wydrzyński

 
 
 
 
 
 
 
 
Sanok, 30 styczeń  2018 r.
 
Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Sanoku
WytworzyłMateusz Twardowicz - referent ds. informatyki2018-01-30
Publikujący Mateusz Twardowicz - Referent ds. informatyki 2018-01-30 14:35
Modyfikacja Mateusz Twardowicz - Referent ds. informatyki 2018-01-30 14:51
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Wygenerowano: 25 września 2020r. 20:31:57
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.