Zakup macierzy dyskowej, dodatkowych dysków twardych do serwera, oprogramowanie Windows SQL 2016, wraz z usługą wdrożenia i modernizacją systemu serwerowego urzędu, a także zakup 5 zestawów komputerowych do typowych zadań biurowych.
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2016-09-12 14:15:12: Dodano wynik do przetargu
2016-08-11 10:03:37: Dodano plik PUP_Sanok_zawiadomienie_o_udzieleniu_wyjasnien_11082016.pdf
Więcej >>>
2016-07-26 13:10:37: Dodano plik PUP_Sanok_zalacznik_nr_9_do _siwz_zadanie_1_26072016.doc
2016-07-26 13:10:37: Dodano plik PUP_Sanok_zalacznik_nr_8_do_siwz_zadanie_2_wzor_umowy_26072016.pdf
2016-07-26 13:10:37: Dodano plik PUP_Sanok_zalacznik_nr_7_SOPZZ_zadanie_2_26072016.doc
2016-07-26 13:10:37: Dodano plik PUP_Sanok_zalacznik_nr_6_do_siwz_zadanie_1_wzor_umowy_26072016.pdf
2016-07-26 13:10:37: Dodano plik PUP_Sanok_zalacznik_nr_5_SOPZZ_zadanie_1_26072016.doc
2016-07-26 13:10:37: Dodano plik PUP_Sanok_zalacznik_nr_4_siwz_wzor_oferty_2016_26072016.doc
2016-07-26 13:10:37: Dodano plik PUP_Sanok_zalacznik_nr_3_siwz_2016_26072016.doc
2016-07-26 13:10:37: Dodano plik PUP_Sanok_zalacznik_nr_2_do_siwz_2016_26072016.doc
2016-07-26 13:10:37: Dodano plik PUP_Sanok_zalacznik_nr_1_do_siwz_2016_26072016.doc
2016-07-26 13:10:37: Dodano plik PUP_Sanok_siwz_26072016.pdf
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania polegającego na modernizacji posiadanej przez Zamawiającego informatycznej infrastruktury sprzętowo – programowej- „Zakup macierzy dyskowej, dodatkowych dysków twardych do serwera, oprogramowania Windows SQL 2016, wraz
z usługą wdrożenia i modernizacją systemu serwerowego urzędu, a także zakup 5 zestawów komputerowych do typowych zadań biurowych” z podziałem na zadania, w następującym zakresie:
 

 
Zadanie nr 1:
 
Zakup macierzy dyskowej, dodatkowych dysków twardych do serwera, oprogramowanie Windows SQL 2016, wraz z usługą wdrożenia i modernizacją systemu serwerowego urzędu
w szczególności:

1. sprzedaż przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wraz z dostarczeniem do miejsca instalacji – serwerownia Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku, ul. Rymanowska 20 A:
- macierzy dyskowej wraz z dyskami twardymi służącej jako macierz „produkcyjna” na potrzeby podłączenia do istniejącego klastra serwerów pod kontrolą VMware oraz ośmiu dysków twardych do posiadanego przez Zamawiającego serwera HP DL 380 G7 (dalej łącznie zwanych również „sprzętem”);
- oprogramowania z licencjami: SQL Server Standard Edition 2016 Government OPEN wraz
z pięcioma licencjami dostępowymi (dalej zwanego łącznie również „oprogramowaniem”);
2. wykonanie przez Wykonawcę kompleksowych usług instalacyjnych i modernizacyjnych we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji, w tym wniesienia, ustawienia i fizycznego montażu w szafach teleinformatycznych typu Rack, demontażu zbędnych urządzeń i programów z zastrzeżeniem odpowiedniego stosowania pkt 3, zdanie drugie poniżej; Wykonawca zapewnia okablowanie i inne elementy potrzebne do wykonania podłączeń;
3.  wykonanie przez Wykonawcę kompleksowych usług wdrożeniowych wraz konfiguracją i parametryzacją, na bazie istniejącej i zmodernizowanej infrastruktury informatycznej Zamawiającego, uruchomienie do pracy, wykonanie testów sprawdzających wdrożony system, jego funkcje i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji z wykonanych testów. Wszystkie prace wdrożeniowe będą wykonane wspólnie z przedstawicielem Zamawiającego, a z każdego etapu prac zostanie sporządzony protokół;
4. wykonanie przez Wykonawcę przed przystąpieniem do prac instalacyjno - wdrożeniowych kopii zapasowej maszyn wirtualnych, a także innych podlegających migracji danych czy środowisk (fizycznych czy wirtualnych) posiadanych przez Zamawiającego na bezpieczny zasób dyskowy o parametrach nie gorszych niż dotychczas wykorzystywane przez Zamawiającego. Zasób dyskowy do wykonania kopii zapasowej, o którym mowa wyżej zapewnia we własnym zakresie Wykonawca;
5. wykonanie i dostarczenie przez Wykonawcę dokumentacji użytkowej obsługi opisującej podstawowe funkcje sprzętu lub oprogramowania w języku polskim (ewentualnie w języku angielskim za uprzednią zgodą Zamawiającego) oraz przeszkolenie z obsługi wskazanych przez Zamawiającego dwóch pracowników;
6. wykonanie usług i innych świadczeń wynikających z udzielonej gwarancji prawidłowego działania sprzętu lub oprogramowania;
7. świadczenie przez Wykonawcę wsparcia technicznego: na całe zrealizowane zadanie (wdrożone rozwiązanie) przez okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru i na warunkach określonych
w SIWZ; 
8. wykonanie przez Wykonawcę pełnej i szczegółowej dokumentacji technicznej powykonawczej (powdrożeniowej), zatwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy posiadającego wymagane kwalifikacje lub uprawnienia (o ile są prawem wymagane), zgodnie z obowiązującymi
w tej mierze przepisami prawa i innymi normami, a także dokumentacji opisującej sposób eksploatacji
i administrowania całym rozwiązaniem po stronie Zamawiającego, w tym opis procedur backupowych
i odtwarzania systemu po awarii. Przekazanie Zamawiającemu przedmiotowej dokumentacji nastąpi nie później niż w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy.
 
Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty dokonanie oględzin miejsca wykonania zamówienia (wizja lokalna) służących sprawdzeniu warunków związanych z wykonaniem zamówienia w tym celu należy uzgodnić termin wizji lokalnej w Informatykiem - Tomaszem Zatwarnickim (dane kontaktowe w rozdz. IX SIWZ, pkt 9.6.).
 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia takiej organizacji pracy, która nie będzie zakłócała bieżącego funkcjonowania tut. Urzędu, a w szczególności do wykonania czynności instalacyjno – wdrożeniowych oraz testowania systemu w dni i godziny wolne od pracy dla tut. Urzędu (zgodnie
z Rozdziałem IV SIWZ oraz wzorem umowy dla zadania 1 – załącznik nr 6 do SIWZ). Harmonogram wykonania prac Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.  

 
Szczegółowy opis przedmiotu i zakresu zamówienia, w tym opis parametrów technicznych zawiera załącznik nr 5 SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu i Zakresu Zamówienia (SOPZZ) dla zadania nr 1 oraz wzór umowy dla zadania nr 1 stanowiący załącznik nr 6.
 
Wykonanie zadania nr 1 będzie potwierdzony protokołem odbioru.
 
Zadanie nr 2:
 
Zakup 5 zestawów komputerowych do typowych zadań biurowych.
 
Sprzedaż przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wraz z dostarczeniem do miejsca eksploatacji – siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku, ul. Rymanowska 20A 5 zestawów komputerowych do typowych zadań biurowych na które składa się:
- jednostka centralna z monitorem min 23,5” z matowym ekranem o rozdzielczości 1920 x1080 bez dotyku,
- procesor wielordzeniowy z zintegrowana grafiką o wydajności min osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 7000 punktów,
- min 8 GB RAM DDR4 (możliwość rozbudowy do 16 GB),
- dysk twardy min. 256 GB SSD 2,5” (możliwość instalacji drugiego dysku 2,5”) ,
- min 6x USB 3.0 2x USB 2.0,2 x HDMI, DisplayPort, LAN
- klawiatura i mysz, wraz z kablem zasilającym
- licencje na system operacyjny WINDOWS 10 Professional wraz z nośnikami,
- niezbędną dokumentacją i gwarancją na okres 36 miesięcy
 
Wykonanie zadania nr 2 zostanie potwierdzone protokołem odbioru.
 
Szczegółowy opis przedmiotu i zakresu zamówienia, w tym opis parametrów technicznych zawiera załącznik nr 7 SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu i Zakresu Zamówienia (SOPZZ) dla zadania nr 2  oraz wzór umowy dla zadania nr 2 stanowiący załącznik nr 8.
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. ofert na poszczególne zadania (jedno lub więcej zadań).
 
Data składania ofert:
2016-08-31 10:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Sanoku
WytworzyłZatwarnicki Tomasz 2016-07-26 13:09:00
PublikującyAdmin 2016-07-26 13:09:00
Modyfikował(a) Admin 2016-09-12 14:15:12
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. PUP_Sanok_siwz_26072016 371.10 KbPlik pdf
2. PUP_Sanok_zalacznik_nr_1_do_siwz_2016_26072016 31.50 KbPlik doc
3. PUP_Sanok_zalacznik_nr_2_do_siwz_2016_26072016 40.50 KbPlik doc
4. PUP_Sanok_zalacznik_nr_3_siwz_2016_26072016 27.50 KbPlik doc
5. PUP_Sanok_zalacznik_nr_4_siwz_wzor_oferty_2016_26072016 97.00 KbPlik doc
6. PUP_Sanok_zalacznik_nr_5_SOPZZ_zadanie_1_26072016 136.00 KbPlik doc
7. PUP_Sanok_zalacznik_nr_6_do_siwz_zadanie_1_wzor_umowy_26072016 311.50 KbPlik pdf
8. PUP_Sanok_zalacznik_nr_7_SOPZZ_zadanie_2_26072016 104.00 KbPlik doc
9. PUP_Sanok_zalacznik_nr_8_do_siwz_zadanie_2_wzor_umowy_26072016 241.28 KbPlik pdf
10. PUP_Sanok_zalacznik_nr_9_do _siwz_zadanie_1_26072016 37.50 KbPlik doc
11. Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień z dnia 11.08.2016r. 458.94 KbPlik pdf

Rejestr zmian