Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku
bip.gov.pl
Sanok: Kelner - barman z podstawami języka angielskiego

ZMIANY:
2016-06-02 14:56:40: Dodano wynik do przetargu
2016-04-26 14:35:24: Dodano plik PUP_Sanok_zalacznik_nr_13_do_siwz_26042016.doc
Więcej >>>
2016-04-26 14:35:24: Dodano plik PUP_Sanok_zalacznik_nr_12_do_siwz_26042016.doc
2016-04-26 14:35:24: Dodano plik PUP_Sanok_zalacznik_nr_11_do_siwz_ wzor_zobowiazania_do_oddania _do_dyspozycji_niezbędnych_zasobów_26042016.doc
2016-04-26 14:35:24: Dodano plik PUP_Sanok_zalacznik_nr_10_do_siwz_26042016.docx
2016-04-26 14:35:24: Dodano plik PUP_Sanok_zalacznik_nr_9_do_siwz_26042016.docx
2016-04-26 14:35:24: Dodano plik PUP_Sanok_zalacznik_nr_8_do_siwz_26042016.doc
2016-04-26 14:35:24: Dodano plik PUP_Sanok_zalacznik_nr_7_do _siwz_26042016.doc
2016-04-26 14:35:24: Dodano plik PUP_Sanok_zalacznik_nr_6_do_siwz_26042016.pdf
2016-04-26 14:35:24: Dodano plik PUP_Sanok_zalacznik_nr_5_do_siwz_SOPZZ_26042016.doc
2016-04-26 14:35:24: Dodano plik PUP_Sanok_zalacznik_nr_3_do_siwz_26042016.doc
2016-04-26 14:35:24: Dodano plik PUP_Sanok_zalacznik_nr_2_do_siwz_26042016.doc
2016-04-26 14:35:24: Dodano plik PUP_Sanok_zalacznik_nr_1_do_siwz_26042016.doc
2016-04-26 14:35:24: Dodano plik PUP_Sanok_wzor_oferty_zalacznik_nr_4_do_siwz_26042016.doc
2016-04-26 14:35:24: Dodano plik PUP_Sanok_siwz__26042016.pdf
2016-04-26 14:35:24: Dodano plik PUP_Sanok_ogloszenie_o_zamowieniu_26042016.docx
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.pup.sanok.pl/

Sanok: Kelner - barman z podstawami języka angielskiego
Numer ogłoszenia: 104024 - 2016; data zamieszczenia: 26.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku , ul. Rymanowska 20A, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 0-13 4657000, faks 0-13 4657001.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pup.sanok.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kelner - barman z podstawami języka angielskiego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej grupowej polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia z zakresu kelner - barman z podstawami języka angielskiego branżowego dla 10 osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sanoku. Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania zawodu kelnera - barmana w różnego typu lokalach gastronomicznych oraz komunikowania się w języku angielskim w związku z pracą wykonywaną w tym zawodzie.Szczegółowy opis przedmiotu i zakresu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn.Szczegółowy opis przedmiotu i zakresu zamówienia (dalej zwany również SOPZZ) oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia..
II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy dla siedziby instytucji szkoleniowej (Wykonawcy) zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz.149 z późn. zm.).
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem, które musi wykazać, w formie załączonego do oferty wykazu głównych usług potwierdzonego odpowiednimi dowodami, z ostatnich trzech lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert. Przez główne usługi rozumie się zrealizowane grupowe usługi szkoleniowe o zbieżnym z przedmiotem zamawianego szkolenia zakresem tematycznym (szkolenie z zakresu kelner - barman) o wartości co najmniej 8 000, 00 zł brutto każda. Wykaz musi zawierać wszystkie wymagane dane. Wzór wykazu zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dowody czy wykazane zamówienia zostały wykonane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, spośród głównych usług, wykonał należycie co najmniej dwie usługi szkoleniowe grupowe z zakresu kelner - barman o wartości 8 000, 00 zł brutto każda (wykazane co najmniej dwie wykonane (zakończone) usługi szkoleniowe grupowe o ww. zbieżnym z przedmiotem zamawianego szkolenia zakresem tematycznym tj. z zakresu kelner - barman. Dla potrzeb oceny spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu przyjmuje się, że poprzez grupową usługę szkoleniową należy rozumieć szkolenie co najmniej 5 osób stanowiących jedną grupę.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający uzna warunek dysponowania: potencjałem technicznym za spełniony, jeżeli Wykonawca usługi wykaże, że w celu wykonania zamówienia dysponuje (lub będzie dysponował) co najmniej następującymi zasobami (wraz ze wskazaniem podstaw do dysponowania tymi zasobami): W zakresie Modułu Kelner - barman: - pomieszczeniem do zajęć dydaktycznych przystosowanym do prowadzenia zajęć teoretycznych z grupą 10 uczestników, zlokalizowanym na terenie miasta Sanoka lub do 15 km od granic administracyjnych miasta Sanoka, umeblowanym (co najmniej 10 stanowisk typu stolik (pulpit), krzesło), wyposażonym w odpowiednie do przedmiotu i zakresu zamawianego szkolenia narzędzia i urządzenia techniczne (co najmniej rzutnik, sprzęt audiowizualny, flipchart lub tablica), spełniającym wymogi BHP oraz ochrony PPOŻ, z zapleczem sanitarnym; - co najmniej jedną spełniającą wszelkie wymogi sanitarne, BHP oraz ochrony PPOŻ salą restauracyjną (tj. w pełni wyposażoną salą konsumencką z obsługą kelnerską stanowiącą część czynnego lokalu gastronomicznego) wraz z profesjonalnym, w pełni wyposażonym czynnym barem (część czynnego lokalu gastronomicznego, przy którym przygotowuje się i serwuje m.in. napoje, w tym alkoholowe). Poprzez czynny lokal gastronomiczny rozumie się czynną restaurację prowadzą na co dzień obsługę klienta, w której konsumpcja odbywa się przy stolikach, z obsługą kelnerską wraz w barem (wchodzącym w skład część tego lokalu) na terenie miasta Sanoka lub do 15 km od granic administracyjnych miasta Sanoka; W zakresie Modułu Podstawy języka angielskiego branżowego: - pomieszczeniem do zajęć dydaktycznych przystosowanym do prowadzenia zajęć językowych z grupą 5 uczestników, zlokalizowanym na terenie miasta Sanoka lub do 15 km od granic administracyjnych miasta Sanoka, umeblowane (co najmniej 5 stanowisk typu stolik (pulpit), krzesło), wyposażonym w odpowiednie do przedmiotu i zakresu zamawianego szkolenia narzędzia i urządzenia techniczne (co najmniej rzutnik, sprzęt audiowizualny, flipchart lub tablica), spełniającym wymogi BHP oraz ochrony PPOŻ, z zapleczem sanitarnym; W przypadku, gdy zajęcia praktyczne (praktyka zawodowa w czynnym lokalu gastronomicznym) i zajęcia z języka angielskiego (wymóg SIWZ prowadzenia zajęć językowych w co najmniej dwóch grupach) realizowane są w kilku grupach w tym samym czasie Wykonawca winien wykazać, że dysponuje (będzie dysponował) odpowiednio salami restauracyjnymi lub pomieszczeniami dydaktycznymi (spełniającymi wymogi odpowiednio do danego modułu szkolenia) osobno dla każdej z tych grup. Wykaz (narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych) musi zawierać wszystkie wymagane dane dot. zasobów Wykonawcy usług, którymi dysponuje (lub będzie dysponował) w celu wykonania niniejszego zamówienia na terenie miasta Sanoka lub do 15 km od granic administracyjnych miasta Sanoka (wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami). Wzór wykazu zawiera załącznik nr 13 do SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający uzna warunek dysponowania: osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje (lub będzie dysponował) co najmniej niżej wymienionymi osobami, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia w poszczególnych modułach (tematycznych) szkolenia: Moduł Kelner - barman: osobą/ osobami posiadającą/posiadajacymi: co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kelnera lub barmana (odpowiednio do zakresu tematycznego prowadzonych przez trenera zajęć na zamawianym szkoleniu) lub co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy jako nauczyciel przedmiotów zawodowych (bądź instruktor praktycznej nauki zawodu) na kierunku gastronomia oraz posiadającą / posiadającymi doświadczenie w prowadzeniu szkoleń grupowych z zakresu tematycznego zbieżnego z zakresem zamawianego szkolenia (tj. przeprowadzenie jako trener/ wykładowca co najmniej dwóch 60 - godzinnych grupowych szkoleń kelnerskich lub barmańskich, odpowiednio do zakresu tematycznego prowadzonych zajęć na zamawianym szkoleniu). Dla potrzeb oceny spełniania tego warunku przyjmuje się, że szkolenie grupowe to każde odrębnie zorganizowane i zrealizowane szkolenie z tematyki kelnerskiej lub barmańskiej, dla grupy liczącej co najmniej 5 uczestników. Moduł Podstawy języka angielskiego branżowego: osobą (osobami) posiadającą (posiadającymi) co najmniej, wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku filologia angielska oraz musi posiadać, co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z języka angielskiego przeznaczonych dla osób dorosłych. W przypadku, gdy zajęcia praktyczne (praktyka zawodowa w czynnym lokalu gastronomicznym) i zajęcia z języka angielskiego (wymóg SIWZ prowadzenia zajęć językowych w co najmniej dwóch grupach), realizowane są w kilku grupach w tym samym czasie, Wykonawca winien wykazać, że dysponuje (będzie dysponował) osobami spełniającymi powyższe wymagania dla danego modułu (tematycznego) szkolenia, osobno dla każdej z tych grup. Wykaz musi zawierać wszystkie wymagane dane. Wzór wykazu zawiera załącznik nr 12 do SIWZ.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  W zakresie potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia - wykazu wykonanych głównych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. Przez główne usługi rozumie się zrealizowane grupowe usługi szkoleniowe o zbieżnym z przedmiotem zamawianego szkolenia zakresem tematycznym tj. z zakresu kelner - barman o wartości 8 000, 00 zł brutto każda. Zamawiający określa usługi, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie: Wykonawca w wykazie głównych usług (za okres ostatnich 3 trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wskaże wśród tych głównych usług co najmniej dwie należycie wykonane (zakończone) grupowe usługi szkoleniowe z zakresu kelner - barman o wartości 8 000, 00 zł brutto każda. Dla potrzeb oceny spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu przyjmuje się, że poprzez grupową usługę szkoleniową należy rozumieć szkolenie co najmniej 5 osób stanowiących jedną grupę. Do ww. należy załączyć dowody czy zostały wykonane należycie. Dowodem, o których mowa w zdaniu poprzednim, jest poświadczenie. Dowodem, o którym mowa wyżej może być także oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługi wykazane w wykazie, o którym mowa wyżej zostały wcześniej wykonane wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa. Wykaz musi zawierać wszystkie wymagane informacje o wykonanych usługach, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty wykonania i odbiorcy - na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 7 do SIWZ (Wykaz Doświadczenie).;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
 • inne dokumenty
W celu potwierdzenia, że oferowana usługa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, wykonawca składa: 1. Program szkolenia - wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ 2. Plan nauczania - wzór stanowi załącznik nr 10 do SIWZ
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (na podstawie opisu sposobu dokonania przez Zamawiającego oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, Rozdział V SIWZ) może polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Celem skutecznego powołania się na potencjał podmiotu trzeciego Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie mógł polegać na określonych zasobach w trakcie realizacji zamówienia. Pociąga to za sobą konieczność wykazania w treści oferty przez Wykonawcę, że odwołanie się do zasobów podmiotu trzeciego ma charakter realny, gwarantujący należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykazanie powyższej okoliczności nastąpić powinno przede wszystkim, poprzez przedstawienie pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w danym zakresie na potrzeby realizacji zamówienia publicznego, którego dotyczy postępowanie. Wykonawca składając ofertę w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż faktycznie będzie dysponował określonymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Treść pisemnego zobowiązania, o którym mowa powyżej lub innych dokumentów składanych wraz z ofertą, powinna wyraźnie i jednoznacznie wskazywać, jaki podmiot i jakie zasoby udostępnia, na jaki okres, w jaki sposób, w jakim zakresie, w jakiej formie będą udostępnione określone zasoby i jak zostaną wykorzystane przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia oraz jaki charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z tym podmiotem - aby wykazać jednoznacznie, iż udostępnienie danych zasobów rzeczywiście będzie miało miejsce w trakcie wykonywania umowy. Pisemne zobowiązanie ww. podmiotów należy złożyć w oryginale. Zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy Pzp, podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Wzór (pisemnego) zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, do ewentualnego wykorzystania przez Wykonawcę/ podmiot trzeci oddający swoje zasoby, stanowi załącznik nr 11 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo ma być złożone w oryginale albo kopii poświadczonej notarialnie. Dokumenty, oświadczenia oraz pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, chyba że Zamawiający w SIWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu dopuścił złożenie dokumentu lub oświadczenia w określonym tam języku obcym (na zasadzie art. 9 pkt 3 Pzp).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Doświadczenie Wykonawcy w realizacji szkoleń grupowych - 20
IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za obopólną zgodą Stron, w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych poniżej: 1) zmiany postanowień umowy w zakresie ceny usługi szkoleniowej będącej przedmiotem niniejszej umowy w stosunku do treści oferty w razie zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ustalana jest z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku od towarów i usług obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego); 2) wystąpienia siły wyższej (pod pojęciem siły wyższej rozumie się wszelkie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, a w szczególności: katastrofalne działanie sił przyrody, wojny, mobilizacje, zamknięcie granic, strajki generalne oraz akty władzy publicznej), co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ); 3) zmiany miejsca wykonywania zamówienia w zakresie adresów wskazanych w § 2 ust. 4 umowy. Zmiany, o których mowa nie mogą prowadzić do obniżenia wymagań określonych w SIWZ i nie mogą powodować podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 4 umowy. 4) zmiany wykładowcy przewidzianego do prowadzenia zajęć dydaktycznych, w razie zajścia trudnych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy okoliczności dotyczących osoby wykładowcy, o ile nowy wykładowca będzie posiadał odpowiednie nie niższe niż wymagane w SIWZ i zadeklarowane w ofercie kwalifikacje, wykształcenie i doświadczenie. 3. Wszystkie postanowienia określone w ust. 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 4. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną Umowy, zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do współpracy między Stronami w § 1 ust. 6 umowy, zmiana treści załącznika nr 6 do umowy (plakat w formacie A3), zmiana pozostałych postanowień umowy, o ile nie powoduje zmiany treści oferty Wykonawcy. Natomiast skuteczność wprowadzenia ww. zmian uzależniona jest od zachowania formy pisemnej i zasad, o których mowa w § 11 ust. 1 umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pup.sanok.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku, ul. Rymanowska 20A, 38 - 500 Sanok..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku, ul. Rymanowska 20A, budynek A, II piętro, pok. Nr 14 -Sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Szkolenie jest realizowane w ramach Projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sanockim (II) w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
 
Data składania ofert:
2016-05-04 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Sanoku
WytworzyłGranat Ewelina 2016-04-26 14:33:00
PublikującyAdmin 2016-04-26 14:34:00
Modyfikował(a) Admin 2016-06-02 14:56:40
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. PUP_Sanok_ogloszenie_o_zamowieniu_26042016. 28.46 KbPlik doc
2. PUP_Sanok_siwz__26042016 720.68 KbPlik pdf
3. PUP_Sanok_wzor_oferty_zalacznik_nr_4_do_siwz_26042016 123.50 KbPlik doc
4. PUP_Sanok_zalacznik_nr_1_do_siwz_26042016 32.00 KbPlik doc
5. PUP_Sanok_zalacznik_nr_2_do_siwz_26042016 36.50 KbPlik doc
6. PUP_Sanok_zalacznik_nr_3_do_siwz_26042016 26.50 KbPlik doc
7. PUP_Sanok_zalacznik_nr_5_do_siwz_SOPZZ_26042016 93.00 KbPlik doc
8. PUP_Sanok_zalacznik_nr_6_do_siwz_26042016 429.96 KbPlik pdf
9. PUP_Sanok_zalacznik_nr_7_do _siwz_26042016 35.50 KbPlik doc
10. PUP_Sanok_zalacznik_nr_8_do_siwz_26042016 37.50 KbPlik doc
11. PUP_Sanok_zalacznik_nr_9_do_siwz_26042016. 20.83 KbPlik doc
12. PUP_Sanok_zalacznik_nr_10_do_siwz_26042016. 15.17 KbPlik doc
13. PUP_Sanok_zalacznik_nr_11_do_siwz_ wzor_zobowiazania_do_oddania _do_dyspozycji_niezbędnych_zasobów_26042016 34.00 KbPlik doc
14. PUP_Sanok_zalacznik_nr_12_do_siwz_26042016 42.00 KbPlik doc
15. PUP_Sanok_zalacznik_nr_13_do_siwz_26042016 42.00 KbPlik doc

Wygenerowano: 28 maja 2020r. 21:17:19
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.